gūdus

gūdus
gūdùs, -ì adj. (4), gū́dus, -i (1) 1. Š liūdnas, graudus, gailus; nykus, niūrus: Įsivyravo gūdi tyla J.Avyž. Gūdžios sutemos artėjo nuo miško pusės J.Balt. Lietuviškų girių tankynėj pakėlėm tamsią, gūdžią naktį L.Gir. Diena bus ar naktis gūdi, tu, ginklą rankoje suspaudęs, didžioj sargyboje budi . Pamiršim dienas ir tamsias, ir gūdžias . Jos tokis gūdùs balsas, kad net ašaros byra girdint . Gū́džiu balsu verkia Mrc. Mergelė dainuoja gūdžiu balseliu . Gū̃džią naktį baugu eiti Brt. Išgirstame gūdžius varpų balsus . Iš laukų atklysdavo gūdus vilkų staugimas .
gūdù n.: Gūdu. Bet, sielai besigėrint, lyg amžių slėpinius matai L.Gir. Gūdu man vienai grybaut miške Al. Namie vienam liūdna ir gūdu senatvėj Mrk. gū̃džiai adv., gū́džiai: Gūdžiai ūbauja žvarbus vėjas P.Cvir. Tai gū́džiai gieda mano motulė Vs. Neverk tep gū́džiai Knv. Gūdžiai grajina Klvr. Viešas kelelis gūdžiai dundėjo I155. Gegutė gūdžiai kukuoja Jsv. Gūdžiai sužvengė šyvas žirgelis . Miške gūdžiai klyktelėjo pelėda . Mano miela gailiai verkia, gailiai verkia, gūdžiai kalba TD12. Dar sunkiau, dar gūdžiau sudejuoja ligonis .
2. baugus, baisus, klaikus: Ar tau teko klaidžioti naktį gūdžioje girioje? sp. Gū́di naktis Mrk. Šitoji pirkia labai gū́di Knv. Per karą turėjom kelias gūdžias naktis Kb. Jo labai gū́di kalba Kb.
gūdù n., gū́du: Tiek pinigų sumokėti man pasidarė gū́du Vrn. Vienam medè nakvot labai gū́du Knv. Kai vilkas staugė, man gū́du pasdarė Mrc. Gū́du ir pagalvot, kap reiks nuvažiuot Mrk. Kai važiavom pro kapines, gūdù buvo Alv. gū̃džiai adv., gū́džiai: Aplink vilkai tep gūdžiai staugia Knv. Jis gūdžiai (baisiai, negražiai) kalba Kb. Gū́džiai valgo (daug, su apetitu) Mrk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • gūdus — gūdùs, gūdi̇̀ bdv. Vėjas stūgauja per gūdžiàs nakti̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gūdi — gūdùs, gūdi̇̀ bdv. Vėjas stūgauja per gūdžiàs nakti̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Mesopotamian religion — Introduction  beliefs and practices of the Sumerians and Akkadians, and their successors, the Babylonians and Assyrians, who inhabited ancient Mesopotamia (modern Iraq) in the millennia before the Christian era. These religious beliefs and… …   Universalium

  • ūktelėjimas — dkt. Vė̃l pasigir̃do gūdùs pelėdos ūktelėjimas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aisus — aisùs, ì adj. (4) [K]; D331 graudus, gūdus, gailus: Aisūs kankleliai aiškiai skambėjo LTR(Ob). Jis gulėjo užsimerkęs ir visa savo esybe jautė aisų, skausmingą sunkumą krūtinėje rš. aĩsiai adv.: Tavo panytėlė aukštajam svirnely, užsirėmus ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • alkas — 1 al̃kas sm. (2) 1. Jrk109 medžiais apaugęs kalnelis: Nuo pat jaunų dienų jam buvo pažįstamas kiekvienas laukas, alkas, slėniai P.Cvir. 2. senovės lietuvių šventovė, alka: Ant vietinio piliakalnio buvęs alkas VŽ1905,16. Turėjo dar taip pat už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgusti — 2 apgusti intr. gudu virsti, apgudėti: Lietuviai apgudusys, t. y., kurie į gudus jau išvirto S.Dauk. Lietuviai apgudusiejai apei pilis S.Dauk. gusti; apgusti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apikaima — sf. žr. apykaimė: Įpuolęs į baltūsius gudus, apikaimas Pleskavo, Naugardo nuteriojo S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkratyti — tr. 1. kratant privarginti: Atkrãtė rankas grabojant Km. 2. atpratinti, atgrėsti: Argi savo recenzijos žodžiais aš kiek atkračiau visuomenę ir mokyklą nuo kalbamosios monografijos? J.Jabl. Nerodyk vaikams cukraus: pamasinęs nebatkratysi Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • didžiarusis — didžiarùsis, ė smob. (2), didžiãrusis (1) Š psn. rusas: Pasakos pasiekdavusios gudus (baltarusius) ir didžiarusius Bs. Didžiarusis valstietis tuo pat laiku pradėjo darytis demokratu rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”